__ Que és l’endometriosi?

Una malaltia benigna que afec­ta a les dones durant la seva vida reproductiva. Es­devé quan l’endometri se situa fora de l’úter, és a dir, fora del seu lloc original. Aquest teixit és capaç d’assentar-se en qualsevol altre lloc de l’abdomen, i fins i tot en llocs més estranys, com ara el melic o els pulmons.

L’endometriosi és un procés d’evolució imprevisible.

Algunes dones presenten petits implants que no es modifiquen al llarg dels anys, mentre que, en d’al-tres, és possible que es desenvolupi extensament a dins de la pelvis. Aquesta malaltia és inflamatòria, la qual cosa pro­voca adherències, és a dir, ponts de teixit, que són els responsables del fet que els òrgans s’hi ad­hereixin entre ells.

Els símptomes de l’endometriosi també són molt variables.

En alguns casos, la dona no en pateix cap i la diag­nosi és casual, durant una exploració per altres motius. En d’altres, la irritació interna de l’abdomen i les adherències causen:

  • Dolors menstruals forts (dismenorrea).
  • Dolors abdominals fora del període menstrual.
  • Dolor durant les relacions sexuals (disparèunia).
  • Menstruacions més abundants (hipermenorrea).
  • Dolors durant la defecació (disquèzia).
  • Problemes de fertilitat.

La intensitat i la freqüència d’aquests símptomes de­pendrà de cada cas, i pot ser que se’n presenti un
o més d’un.

__ Símptomes

. Dolor pelvià 
El dolor pelvià secundari a una endometriosi sol iniciar-se entorn de la menstruació (dismenorrea). Habitualment es localitza a la línia mitja de la part baixa del ventre, i s’estén cap a les dues bandes, fins i tot a la regió lumbar. A mesura que la malaltia evo­luciona, el dolor pot aparèixer uns dies o unes setmanes abans de la menstruació, i es pot manifestar durant tot el cicle.
Cal tenir en compte que no tots els dolors mens­truals es deuen a l’endometriosi, i que no to­tes les dones amb endometriosi presenten do­lor pelvià o dismenorrea.

. Disparèunia o dolor durant les rela­cions sexuals 
La penetració vaginal pot pressionar alguna zona amb endometriosi, com ara els ovaris (que es troben al darrere i a la part més baixa de l’úter), el sostre va­ginal i els lligaments uterosacres (que s’encarreguen de mantenir l’úter en posició correcta, a prop de la part més baixa de la columna vertebral –l’os sa­cre–).

. Sagnat uterí anòmal 
Moltes dones amb endometriosi no presenten cap alteració menstrual, com tampoc pèrdues entre les regles. No obstant això, els canvis que l’endometriosi provoca per la formació de substàncies no habituals a la pelvis i les modificacions en el funcionament ovàric normal, poden alterar el cicle endometrial i generar petites pèrdues extemporànies.

. Problemes reproductius 
En algunes dones, la impossibilitat de quedar-se embarassades és el motiu de consulta que permet diagnosticar l’endometriosi.
No s’ha d’oblidar que, de la mateixa manera que l’endometriosi pot ser la causa de conflictes de fertilitat, no totes les parelles que pateixen esterilitat n’han d’atribuir exclusivament les causes a l’endometriosi. Totes les parelles estèrils s’han de sotmetre a un examen complet que inclo­gui, dit breument, una comprovació de l’ovulació, una analítica hormonal i una anatomia de l’úter, de les trompes i de la qualitat del semen.